Institutul de Naturopatie, Herbalism
si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"

logo ita articole

Institutul de Naturopatie, Herbalism si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"


Comisia de Etica

 

COMPONENTA COMISIEI

  • Prof dr. Jardan Octavian – medic legist
  • Dr. Dan Dumitrache
  • Jr. Drd. Dinca Stelian Emil

 


CUPRINS:


 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

I. Atribuţiile şi componenţa Comisiei de etică a Institutului de Naturopatie, Herbalism şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”
Art. 1. Comisia de etică a Institutului de Naturopatie, Herbalism şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon” este o structură independentă în raport cu Directoratul Institutului de Naturopatie, Herbalism şi prim ajutor „Sfântul Pantelimon”, ea funcţionează în baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Director al Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox, şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. Comisia de etică a Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon” are următoarele atribuţii:
a) analizează şi soluţionează plângerile privind abaterile de la etica Institutului, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”;
b) elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii Institutului şi a eticii activităţilor de cercetare, pe care îl prezintă Presedintelui Consiliul de Administratie (CA) şi Colegiului Director al Institutului, care constituie un document public;
c) contribuie la elaborarea şi modificarea Codului de etică şi deontologie al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”, care se supune Colegiului Director al Institutului pentru adoptare;
d) alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite conform Cartei Institutului.
Art. 3. Componenţa Comisiei de etică:
a) Structura şi componenţa comisiei de etică a Institutului sunt propuse şi avizate de consiliul de administraţie. Prestigiul profesional şi autoritatea morală sunt criteriile esenţiale pentru compunerea Comisiei. Se recomandă ca din Comisie să facă parte şi specialişti din domeniul eticii şi din domeniul juridic. Comisia are un număr de 3 membri. Structura și componența Comisiei poate fi extinsă în funcție de necesități numai la propunerea consiliului de administraţie. b)Cursanţii practicieni au 2 reprezentanţi în Comisia de etică.
c) Nu pot fi membri ai comisiei de etică a Institutului persoanele care ocupă vreuna din funcţiile de director şi cancelar general.
d) Preşedintele comisiei conduce şedinţele comisiei, coordonează activitatea acesteia, o reprezintă în relaţiile cu conducerea Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”şi cu alte instituţii.
e) Prezenţa membrilor la şedinţă este obligatorie, preşedintele având dreptul de a recomanda înlocuirea membrilor care cumulează 3 absenţe nemotivate consecutive sau cumulează 5 absenţe nemotivate pe parcursul unui an instituţional.
f) Pentru abateri grave de la etica Institutului şi de la regulile de funcţionare a Comisiei de etică, membri pot fi propuşi spre înlocuire prin votul a două treimi din membri comisiei. Recomandarea de înlocuire se adresează Consiliului de Administraţie. Completarea cu noi membri se face la propunerea Consiliului de Administraţie.
g) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.
h) Comisia este deservită de o secretară generală din cadrul secretariatului general al Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox – structură juridică tutelară.

II. Sesizarea Comisiei de etică
Art. 4.
a) Orice persoană din institute poate sesiza Comisiei de etică a Institutului abateri săvârşite de membri ai comunităţii.
b) Comisia de etică păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării.
Art. 5. Se recomandă ca sesizarea Comisiei să se facă numai după epuizarea dreptului de petiţie şi respectând ierarhia din Institut: cancelar general, director – în cazul cadrelor didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor; Consiliul de administraţie al Institutului – în cazul personalului administrativ.
Art. 6. Comisia se poate autosesiza cu analiza unor fapte, situaţii sau documente emise la diferite niveluri susceptibile de a încălca regulile şi principiile de etică în activitatea didactică, de cercetare şi administrativă, precum şi în alte aspecte al vieţii Institutului.
Art. 7. Comisia poate fi sesizată în legătură cu faptele membrilor comunităţii Institutului, respectiv:
a) cursanţilor practicieni,
b) personalului didactic şi cercetătorilor,
c) personalului de conducere,
d) personalului administrativ.
Art. 8. Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului de etică al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon” va fi sesizată în scris, la Registratura Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”. Nu vor fi luate în considerare sesizările anonime. Sesizările se depun în plic închis cu menţiunea „În atenţia Comisiei de etică”. În momentul depunerii, personalul Registraturii nu va consemna numele depunătorului, ci va aloca doar numărul de înregistrare, consemnând natura înregistrării: ”Sesizare comisie de Etică”.
Art. 9. Sesizarea scrisă ce se adresează Comisiei de etică, prin care se menţionează abateri de la prevederile din Codul de etică, va conţine:
a) datele de identificare ale persoanei care sesizează Comisia (inclusiv date de contact),
b) descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică al Institutului, respectiv de la prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare
c) datele de identificare ale persoanei împotriva căreia se depune sesizarea şi orice alte informaţii în vederea soluţionării sesizării.
d) În cuprinsul sesizării se vor indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de încălcare, faptele imputate acesteia şi numele celui care face sesizarea.
Art. 10. Sesizările care nu vor cuprinde cel puţin elementele indicate la articolul precedent nu vor fi luate în considerare de către Comisia de etică a Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”.
Art. 11. În urma unei sesizări, comisia de etică a Institutului demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării dacă solicitarea are temei și se demarează procedura / dacă solicitarea nu are temei și nu se demarează procedura, urmând să îi comunice acestuia rezultatul deliberărilor după data încheierii lor.

III. Comisia de etică a Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon” funcţionează după următoarea procedură:
Art. 12. Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. Comisia de etică se întruneşte în şedinţă în vederea analizei sesizărilor sau autosesizărilor cu privire la abaterile de la etica Institutului şi de cercetare în cel mai scurt timp de la data primirii acestora.
Art. 13. În situaţiile în care este necesar, Comisia citează în vederea audierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin notificare cu semnare de luare la cunoştinţă, persoana sau reprezentantul entităţii care a formulat sesizarea.
Art. 14. În vederea soluţionării sesizării, persoana reclamată că nu a respectat standardele de etică a Institutului şi de cercetare poate fi audiată de către Comisia de etică sau poate fi invitată să îşi formuleze punctul de vedere în scris. Convocarea persoanei reclamate se va face cu minim 5 zile lucrătoare înaintea datei audierii.
Art. 15. Comisia poate să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cauzei. Identitatea persoanelor va fi păstrată confidenţială.
Art. 16. Audierile şi deliberările au loc în şedinţă secretă. Membrii comisiei, care au acces la documente şi la situaţia de fapt, au obligaţia să păstreze confidenţialitatea audierilor, deliberărilor şi conţinutului documentelor.
Art. 17. În cazul în care comisia consideră că natura problemei permite concilierea între părţi pe cale amiabilă, şi abaterea de la normele eticii Institutului este minoră, această soluţie va fi propusă părţilor; în cazul în care împăcarea are loc, comisia va lua act de acest lucru, iar conflictul între părţi se stinge.
Art. 18. În situaţiile în care este necesar, Comisia poate face apel la experţi sau grupuri de experţi care să se implice în analiza şi soluţionarea plângerilor.
Art. 19. În urma investigaţiei şi deliberărilor, comisia elaborează un răspuns sau un raport care vor cuprinde următoarele, după caz:
a) Respinge sesizarea întrucât apreciază că fapta imputată nu întruneşte condiţiile unei abateri de la regulile sau principiile de etică. Atunci când cele semnalate nu se confirmă, raportul se păstrează la Comisie. O copie a acestui raport se poate înmâna celui învinuit la cererea acestuia;
b) Admite sesizarea şi propune o măsură de sancţionare, în funcţie de gravitatea abaterii.
c) Formulează propuneri de remediere a unor situaţii în care Comisia de etică s-a autosesizat şi constată buna-credinţă.
Art. 20. Înaintează Directorului Institutului un raport cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi luate. Directorul dispune adoptarea sancţiunii faţă de persoana implicată.
Art. 21. Persoana care a formulat sesizarea, precum şi cea împotriva căreia a fost depusă sesizarea, vor fi înştiinţate în scris cu privire la concluziile la care a ajuns Comisia de etică în urma cercetării şi deliberării.
Art. 22. Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluţionarea sesizărilor de abateri de la Codul de etică se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor membrilor comisiei.
Art. 23. În urma analizei unor abateri de la prevederile Codului de etică, Comisia de etică a Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon” elaborează un raport cu privire la faptele analizate, menţionând informaţiile care au stat la baza analizei şi evaluării lor, eventual punctele de vedere ale membrilor comisiei, în cazul în care au fost divergenţe de opinii, precum şi măsurile şi sancţiunile pe care le dispune.
Art. 24. Hotărârile comisiei de etică sunt avizate de consilierul juridic al Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox – forul juridic tutelar. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică revine Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox.

IV. Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii Institutului şi a bunei conduite în cercetare
Art. 25. Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică a Institutului pentru încălcarea eticii Institutului sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
d) destituirea din funcţia de conducere din Institut;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art. 26. Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică a Institutului cursanţilor practicieni pentru încălcarea eticii Institutului sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) suspendarea bursei pe o perioadă determinată;
c) retragerea dreptului de a fi cazat în căminele Institutului în anul de curs următor constatării abaterii;
d) retragerea definitivă a dreptului de a fi cazat în căminele Institutului;
e) exmatricularea;
f) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică a Institutului.
Art.27. Pentru personalul administrativ se aplică următoarele sancţiuni:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art. 28. În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională, precum şi în cazul abaterilor de la buna conduită în cercetare ştiinţifică şi creaţie, comisia de etică a Institutului stabileşte una dintre sancţiunile prevăzute la art. 25-27.
Art. 29. Sancţiunile propuse de Comisie trebuie să fie proporţionale cu abaterea comisă şi cu prejudiciul cauzat de aceasta.
Art. 30. Sancţiunile stabilite de comisia de etică a Institutului sunt puse în aplicare după avizarea de către jurist şi se pun în aplicare de către director în termen de 30 de zile de la avizare.

V. Contestaţii
Art. 31. Deciziile Comisiei de etică cu privire la sancţiunile propuse pentru abateri de la Codul de etică pot fi contestate în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare.

VI. Confidenţialitate
Art.32. Pe parcursul desfăşurării analizei sesizării unei fapte de abatere de la Codul de etică, nu se va permite accesul terţilor la dosar, cu excepţia organelor de stat abilitate să cerceteze fapta respectivă.
Art.33. Accesul terţilor la un dosar aflat la Comisia de etică este interzis şi după finalizarea evaluării faptei cu următoarele excepţii:
1.membri ai organismului de contestaţii;
2.membrii Consiliului de etică din cadrul Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox;
3.organele de stat abilitate, atunci când fapta face subiectul unei investigaţii oficiale şi cu respectarea confidenţialităţii datelor;

VII. Conflict de interese
Art. 34. În cazul în care, pe parcursul analizei faptei presupuse a fi o încălcare a Codului de etică, un membru al Comisiei de etică se află în conflict de interese, acesta se va retrage de la evaluarea faptei sesizate. În cazul votului, acesta se va abţine de la vot.

VIII. Dispoziţii finale
Art. 35. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de funcţionarea Comisiei de etică se realizează din veniturile Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”, prin decizia Preşedintelui Consiliului de Administraţie (CA) .
Art. 36. Toate comunicatele şi toate informaţiile privitoare la activitatea Comisiei de etică se furnizează numai prin intermediul structurilor specializate ale Institutului.
Art. 37. Regulamentul de funcţionare al Comisiei de etică se poate modifica cu acordul Consiliul de Administraţie al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”. Odată cu aprobarea de către Consiliul de Administraţie a prezentului regulament se abrogă orice prevederi anterioare care sunt contrare prevederilor sale.
Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliul de Administraţie al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon” din data de 27 iulie 2016, dată de la care intră în vigoare.


PROCEDURA DE FUNCTIONARE

Comisia de etică a Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”functionează după urmatoarea procedură:

Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. Comisia de etică se întruneşte în şedinţă în vederea analizei sesizărilor sau autosesizărilor cu privire la abaterile de la etica Institutului şi de cercetare în cel mai scurt timp de la data primirii acestora.

În situaţiile în care este necesar, Comisia citează în vederea audierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin notificare cu semnare de luare la cunoştinţǎ, persoana sau reprezentantul entităţii care a formulat sesizarea.

În vederea soluţionării sesizării, persoana reclamată că nu a respectat standardele de etică ale Institutului şi de cercetare poate fi audiată de către Comisia de etică sau poate fi invitată să îşi formuleze punctul de vedere în scris. Convocarea persoanei reclamate se va face cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei audierii.

Comisia poate să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cauzei. Identitatea persoanelor va fi păstrată confidenţială.

Audierile şi deliberările au loc în şedinţă secretă. Membrii comisiei şi orice altă persoană care are acces la documente şi la situaţia de fapt au obligaţia să păstreze confidenţialitatea audierilor, deliberărilor şi conţinutului documentelor.

În cazul în care comisia consideră că natura problemei permite concilierea între părţi pe cale amiabilă, şi abaterea de la normele eticii Institutului este minoră, această soluţie va fi propusă părţilor; în cazul în care împăcarea are loc, comisia va lua act de acest lucru, iar conflictul între părţi se stinge.

În situaţiile în care este necesar, Comisia poate face apel la experţi sau grupuri de experţi care să se implice în analiza şi soluţionarea plângerilor.

În urma investigaţiei şi deliberărilor, comisia elaborează un răspuns sau un raport cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi luate, pe care îl înaintează directorului. Directorul dispune adoptarea sancţiunii faţă de persoana implicată.

Persoana care a formulat sesizarea, precum şi cea împotriva căreia a fost depusă sesizarea, vor fi înştiinţate în scris cu privire la concluziile la care a ajuns Comisia de etică în urma cercetării şi deliberării.

Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluţionarea sesizărilor de abateri de la Codul de etică se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor membrilor comisiei.

Hotărârile comisiei de etică sunt avizate de consilierul juridic al Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox – forul juridic tutelar.

Toate comunicatele şi toate informaţiile privitoare la activitatea Comisiei de etică se furnizează numai prin intermediul structurilor specializate ale Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”.


SESIZAREA COMISIEI DE ETICA

Orice persoană, din Institut sau din afara Institutului, poate sesiza Comisiei de etică abateri săvârşite de membri ai comunităţii Institutului. Comisia de etică păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării.

Se recomandă ca sesizarea Comisiei să se facă numai după epuizarea dreptului de petiţie şi respectând ierarhia din Institut: cancelar general, director – în cazul cadrelor didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor; Consiliul de administraţie al Institutului – în cazul personalului administrativ.

Comisia se poate autosesiza cu analiza unor fapte, situaţii sau documente emise la diferite niveluri susceptibile de a încălca regulile şi principiile de etică în activitatea didactică, de cercetare şi administrativă, precum şi în alte aspecte ale vieţii Institutului.

Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului de etică al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon” va fi sesizată în scris, la Registratura Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”. Nu vor fi luate în considerare sesizările anonime. Sesizările se depun în plic închis cu menţiunea „În atenţia Comisiei de etică”. În momentul depunerii, personalul Registraturii nu va consemna numele depunătorului, ci va aloca doar numărul de înregistrare, consemnând natura înregistrării: ”Sesizare comisie de Etică”.

Sesizarea scrisă ce se adresează Comisiei de etică, prin care se menţionează abateri de la prevederile din Codul de etică, va conţine:

a) datele de identificare ale persoanei care sesizează Comisia (inclusiv date de contact),
b) descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”, respectiv de la prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare
c) datele de identificare ale persoanei împotriva căreia se depune sesizarea şi orice alte informaţii în vederea soluţionării sesizării.
d) În cuprinsul sesizării se vor indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de încălcare, faptele imputate acesteia şi numele celui care face sesizarea.

Sesizările care nu vor cuprinde cel puţin elementele indicate la articolul precedent nu vor fi luate în considerare de către Comisia de etică a Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”.

În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării dacă solicitarea are temei și se demarează procedura / dacă solicitarea nu are temei și nu se demarează procedura, urmând să îi comunice acestuia rezultatul deliberărilor după data încheierii lor.