Institutul de Naturopatie, Herbalism
si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"

logo ita articole

Institutul de Naturopatie, Herbalism si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"


 

Statutul Cursantului

 

TITLUL I
Principii și dispoziții generale

Art. 1 Prevederile prezentului Statut se aplică tuturor cursanţilor din Institutul de Naturopatie, Herbalism şi Prim Ajutor „Sfântul Pantelimon”(ISP), indiferent de forma de pregătire si calificare profesionala.
Art. 2 Calitatea de cursant, se dobândește prin admitere.
Art.3 (1) ISP consideră cursanţii săi ca fiind parteneri strategici și egali ai Institutului în toate domeniile de activitate și interes ale acesteia și membri ai comunității Institutului beneficiind de drepturi și obligații în baza principiilor enunțate în contractul de şcolarizare, cu modificările și completările ulterioare. Orice decizie sau hotărâre care privește în mod nemijlocit cursanţii implică obligativitatea consultării reprezentanților cursanţilor.
(2) Principiile care reglementează activitatea cursanţilor în cadrul comunității Institutului sunt:
a) principiul nediscriminării – în baza căruia toți cursanţii beneficiază de egalitate de tratament din partea Institutului; orice discriminare directă sau indirectă față de cursant este interzisă;
b) principiul dreptului la asistență și la servicii complementare gratuite – exprimat prin: consilierea și informarea cursantului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la principalele cărți de specialitate și publicații științifice; acces la datele referitoare la situația matricola personală;
c) principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul Institutului sunt luate cu participarea reprezentanților cursanţilor;
d) principiul libertății de exprimare – în baza căruia cursanţii au dreptul să își exprime liber opiniile ştiinţifice, în cadrul Institutului în care studiază;
e) principiul transparenței și al accesului la informații – în baza căruia cursanţii au dreptul de acces liber și gratuit la informații care privesc propriul parcurs educațional și viața comunității institutului din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.
Art. 4 (1) Drepturile prevăzute în prezentul Statut sunt recunoscute tuturor cursanţilor din ISP fără discriminare pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege.
(2) Propaganda politică este interzisă în cadrul Institutului.
Art. 5 ISP promovează în relațiile cu cursanţii săi un climat caracterizat prin calitatea serviciilor educaționale oferite și competență.
Art. 6 Reprezentarea cursanţilor se face respectând principiul maximei reprezentativități, respectând astfel caracterul multicultural al Institutului.
Art. 7 Reprezentanții cursanţilor, indiferent de nivelul de reprezentare, nu pot fi sancționați pe linie profesională sau administrativă pentru opiniile exprimate în activitatea de reprezentare a intereselor acestora.

TITLUL II
Drepturile și obligațiile cursanţilor

CAPITOLUL I
Drepturile cursanţilor

Art. 8 (1) Dreptul la pregătire profesională şi specializare de calitate;
(2) Obligațiile pecuniare ale cursanţilor în regim cu taxă sunt prevăzute în contractul pe care aceștia îl încheie cu Institutul la începutul studiilor și nu pot fi modificate pe parcursul ciclului de studii;
(3) Dreptul de a le fi eliberate gratuit actele de studii și cele care atestă statutul de cursant (inclusiv situația școlară / foaia matricolă);
(4) Dreptul de a nu le fi impusă nicio taxă suplimentară decât dacă aceasta este prevăzută de lege sau într-o hotărâre a Consiliului de Administraţie al Institutului;
(5) Cursanţii au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către Institut;
(6) Dreptul de a beneficia, opțional, de anumite servicii ale Institutului, contra cost;
(7) Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe cursant în vederea dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrării locului de muncă și mobilității pe piața muncii;
(8) Dreptul de a fi consultați în elaborarea planurilor de curs. Institutul încurajează cursanţii în a-și exprima opiniile asupra procesului de pregătire profesională și tine seama de acestea în elaborarea politicii sale;
(9) Dreptul de a le fi încurajată, sprijinită și promovată activitatea de cercetare științifică de către Institut. Institutul sprijină organizarea de către cursanţi a unor manifestări cu caracter științific, cultural în domeniul paramedic,nursing,home-care,lucratori comerciali magazine naturiste.
(10) Dreptul la libertatea de expresie și conștiință a cursanţilor;
(11) Dreptul de informare al cursanţilor în probleme de interes general și personal nu poate fi îngrădit;
(12) Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei Institutului și a legislației în vigoare;
(13) Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică;
(14) Personalul Institutului care, încălcând un drept fundamental al unui cursant îi provoacă acestuia un prejudiciu, va fi sancționat disciplinar, de către organul competent, în condițiile legii și va plăti contravaloarea prejudiciului creat.
Art. 9 (1) Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care au fost evaluați;
(2) Nu se poate dispune, cu titlu de sancțiune disciplinară, interdicția prezentării cursantului la examene.
(3) Dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic, și acces la toate materialele didactice necesare în mod gratuit;
(4) Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a acestora poate fi făcută doar cu acordul cursanţilor;
(5) Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de formare profesională, precum și dreptul la baza materială;
(6) Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu.
Art. 10 (1) Dreptul la protecția datelor personale;
(2) Drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a Cartei Institutului și a eventualelor contracte între părți;
Art. 11 (1) Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al cursantului” în format fizic sau electronic cu informații referitoare la: drepturile și obligațiile cursantului, disciplinele din planul de pregătire şi calificare profesională, serviciile puse la dispoziție de Institut, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a Institutului, informații despre recunoaşterile naţionale şi internaţionale.
(2) Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, din Institutului în cadrul căruia își desfășoară cursurile;
(3) Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale instituției la care studiază, în condițiile legislației în vigoare. Institutul se obligă a aduce la cunoștința cursanţilor în timp util, prin afișare în locuri special amenajate și pe paginile de internet, a oricăror hotărâri care îi privesc nemijlocit; în caz contrar, acestea se vor aplica sau vor intra în vigoare doar după afișarea lor, la un interval de timp rezonabil pentru luarea la cunoștință de către cursanţi.
(4) Dreptul de a se adresa Institutului prin cereri și petiții;
(5) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise ca document semnat și scanat atașat către adresele oficiale de email ale Institutului și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri;
(6) Dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli ;
(7) Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere instituţională, profesională, psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de Institut, potrivit Cartei Institutului;
(8) Dreptul de a avea acces neîngrădit la amfiteatrele, sălile de cursuri și seminarii, laboratoarele, sălile de calculatoare, sălile de lectură, bibliotecile, bazele sportive, cluburile și toate celelalte mijloace puse la dispoziție de către Institut, pentru pregătirea profesională, științifică, culturală și sportivă a acestora, precum și alte activități conexe vieții instituţionale, în conformitate cu regulamentele Institutului și legislația în vigoare;
(9) Cursanţii sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite precum si beneficiile conferite de lege.
Art. 12 (1) Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
(2) Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale Institutului. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie numită de Director, din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, după audierea fiecărei părți;
(3) Dreptul de a i se restitui, la cerere, pe perioada de arhivare, în copie, un exemplar înregistrat de Institut al lucrării de dizertație și de a i se comunica punctajul acordat.
Art. 13 (1) Dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale Institutului, conform Cartei Institutului;
(2) Dreptul de a fi reprezentați în Consiliul de Administratie al ISP în condițiile Cartei Institutului;
(3) Dreptul de a fi informați și consultați de către reprezentanții cursanţilor în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituției din care aceștia fac parte.
Reprezentanții cursanţilor, în exercitarea funcției, au acces la orice informație privind Institutul, în condițiile legii.

CAPITOLUL II
Obligațiile cursanţilor

Art. 14 Cursanţii au obligația de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de pregătire profesionala și programelor analitice ale disciplinelor și de a respecta standardele de calitate impuse de către Institut.
Art. 15 Cursanţii au obligația de a respecta actele normative care reglementează activitatea acestora.
Art. 16 Cursanţii au obligația de a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a menționa sursele informațiilor prezentate în lucrările elaborate.
Art. 17 (1) În cadrul Institutului cursanţii trebuie să manifeste un comportament adecvat mediului instituţional, în conformitate cu Codul Etic al Institutului, adoptat de Consiliul de Administraţie al ISP;
(2) Cursanţii se obligă să păstreze integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către institut;
(3) Cursanţii se obligă a plăti sumele corespunzătoare prejudiciilor cauzate Institutului prin distrugerea bunurilor materiale utilizate.
Art. 18 Cursanţii au obligația de a informa autoritățile competente cu privire la existent oricărei situații care ar putea influența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general.
Art. 19 Cursanţii au obligația de a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de pregătire profesională și în cadrul activităților conexe acestuia.
Art. 20 Cursanţii au obligația de a participa la activități instituţionale fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe interzise.
Art. 21 Cursanţii au obligația de a-și îndeplini angajamentele financiare impuse de către Institut, în condițiile stabilite în contractul de școlarizare.
Art. 22 (1) Încălcarea obligațiilor prevăzute de regulamentele în vigoare atrage după sine sancționarea celor vinovați în funcție de gravitatea abaterilor.
(2) În toate situațiile este obligatorie audierea prealabilă a cursantului în cauză.
Art. 23 Sancțiunile ce se pot aplica cursanţilor Institutului sunt:
(1) mustrarea, aplicată de către Directorul Institutului;
(2) avertismentul, aplicat de către Directorul Institutului;
(3) excluderea stabilită de către Consiliul de Administraţie al Institutului.
Art. 24 (1) Sancțiunile prevăzute în art.23 alin.(1)-(3) se motivează în scris de către organul care aplică sancțiunea respectivă și se comunică cursantului în cauză;
(2) Orice decizie de sancționare poate fi contestată, în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicare, în fața organului ierarhic superior celui care a aplicat sancțiunea, deciziile acestuia fiind definitive.
Art. 25 Cursanţilor nu li se pot aplica alte sancțiuni, decât dacă acestea sunt prevăzute în acte emise de Consiliul de Administraţie al ISP.
Art. 26 (1) Prezența cursanţilor la cursuri este facultativă;
(2) Prezența cursanţilor la seminarii este obligatorie în proporție de 50%. Titularul de curs poate opta pentru caracterul facultativ al seminariilor;
(3) Prezența cursanţilor la cursurile practice şi festive este obligatorie în proporție de 90%.
(4) Acceptarea cursantului la examene este condiționată de respectarea obligațiilor cuprinse în aliniatele (2) și (3) ale prezentului articol;

CAPITOLUL III
Contractul de școlarizare

Art. 27 (1) Contractul de şcolarizare încheiat între cursant și Institut în urma admiterii la un program de formare profesională nu se poate modifica în timpul anului;
(2) Fișele disciplinelor cuprinse în planurile de învățământ vor fi aduse la cunoștință cursanţilor prin publicarea pe site-ul propriu anterior perioadei de completare a contractelor de studii.
Art. 28 (1) Contractul de școlarizare se completează în primele 4 (patru) săptămâni de la începerea anului 1 al ciclului de studii;
(2) Contractul de școlarizare nu poate fi modificat pe parcursul ciclului de studii.
(3) Durata şcolarizării este de 18 luni (3 semestre).

CAPITOLUL IV
Activitatea didactică și examenele

Art. 29 (1) ISP aplică, în evaluarea activității cursanţilor, specializările prevăzute profesiei şi calificării de diplomat comercial.
(2) Activitatea profesorala este reglementată de Regulamentul de funcționare a activității profesorale adoptat de Consiliul de Administraţie al ISP.
Art. 30 (1) Cursanţii au dreptul de a beneficia de un examen obiectiv, care să permită o evaluare corectă a cunoștințelor acestora;
(2) Discriminarea de orice natură în procesul de evaluare a cursanţilor este interzisă.
Art. 31 Datele de examene vor fi stabilite de comun acord de către titularul cursului și reprezentantul de an al cursanţilor cu cel puțin o săptămână înainte de prima zi a sesiunii.
Art.32 După afișarea rezultatelor obținute de către cursanţi la examenele scrise, titularul de curs va stabili o întâlnire cu cursanţii astfel încât aceștia să poată lua la cunoștință atât modalitatea de corectare cât și baremul de evaluare.

CAPITOLUL V
Dispoziții privind relațiile dintre profesori (formatori) și cursanti

Art.33 (1) Relațiile dintre cadrele didactice ale Institutului și cursanţi se desfășoară într-un climat caracterizat prin respect reciproc, colaborare și cooperare.
(2) Cadrele profesorale (formatorii) vor stabili un program săptămânal de consultații pentru cursanţi, pe care îl vor afișa la avizierele și pe site-ul Institutului.
Art.34 ISP încurajează procesul de evaluare a activității profesorale de către cursanţi.

TITLUL III
Reprezentarea cursanţilor

Art. 35 Cursanţii sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive din cadrul Institutului potrivit prevederilor Cartei Institutului.
Art. 36 Reprezentanții cursanţilor în Consiliul de Administraţie al ISP sunt aleși prin vot direct, secret și universal conform Regulamentului de alegeri.
Art. 37 (1) Reprezentanții aleși ai cursanţilor au obligația de a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul Institutului și de a informa cursanţii din Institut.

TITLUL IV
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 38 Prezentul Statut a fost adoptat în şedinţa Consiliul de Administraţie al Institutului de Naturopatie, Herbalism şi Prim Ajutor Sfântul ”Pantelimon” din data de 27 iulie 2018, dată de la care intră în vigoare.