Institutul de Naturopatie, Herbalism
si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"

logo ita articole

Institutul de Naturopatie, Herbalism si Prim-Ajutor "Sf. Pantelimon"


Codul de Etica al Institutului

I. OBIECTIVE ȘI SCOP

Art. 1.(1) Codul de etică reflectă vocaţia etică a Institutului de Naturopatie, Herbalism şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” ca instituţie privată de prestigiu angajată în dezvoltarea şi practicarea valorilor naţionale, europene. Codul de etică funcţionează ca un ghid de dezvoltare a relaţiilor etice în mediul profesional ce implică membrii comunității (cursanţi practicieni, cadre didactice şi cercetători, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Din comunitatea Institutului fac parte şi persoane cărora li s-a conferit calitatea de membru al Institutului, prin hotărârea Consiliului de Administraţie. Totodată, Codul de etică reglementează modul în care trebuie să se desfăşoare relaţiile dintre membrii Institutului şi colaboratorii externi şi modul de raportare la comunitate în ansamblul ei.
(2) Prezentul Cod are drept scop ghidarea şi reglementarea conduitei tuturor membrilor comunităţii Institutului, în interiorul Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”şi în relaţia cu acesta. Codul de etică al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” este un instrument de modelare a comunităţii Institutului în spiritul unor principii şi valori, în sensul prevenirii încălcării normelor eticii Institutului. Codul de etică al Institutului este un reper de evaluare a moralităţii acţiunilor membrilor comunităţii acestuia, furnizând principii pe baza cărora se pot stabili modele de comportament, de coeziune şi de valorizare a potenţialului comunităţii Institutului.
(3) Codul de etică se ghidează după reglementările Legii nr. l/2011, conform Art. 130, alin. 1 şi are caracter obligatoriu ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al Institutului.
(4) Dispozițiile prezentului Cod nu trebuie interpretate în sensul restrângerii unor drepturi conferite expres prin lege sau prin contractul colectiv de muncă.

II. PRINCIPII FUNDAMENTALE

Art. 2. Prezentul Cod se întemeiază pe următoarele principii fundamentale: libertate instituţională, competenţă şi profesionalism, integritate, onestitate intelectuală, colegialitate, loialitate, dreptate şi echitate, responsabilitate.

Libertatea instituţională
Art. 3. Libertatea instituţională presupune dreptul oricărui membru al comunității Institutului de a-şi exprima deschis opiniile ştiinţifice şi profesionale în cadrul cursurilor, seminarelor, conferinţelor, dezbaterilor dar şi al lucrărilor elaborate şi susţinute sau publicate.
Art. 4. Orice membru al comunității Institutului îşi poate exprima în mod liber, în interiorul sau în exteriorul Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”, opiniile, fără a putea fi cenzurat, în limitele prevăzute de prezentul cod. Este încurajată abordarea critică, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau convingerile religioase.
Art. 5. Libertatea instituţională implică, în acelaşi timp, respectul libertăţii instituţionale a altuia în toate componentele sale.
Art. 6. Nu se înscriu în cadrul libertăţii instituţionale şi nu îşi găsesc locul în spaţiul Institutului:
a) propaganda cu caracter politic desfăşurată în interiorul sau în legătură cu acţiuni ale Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”sau utilizând infrastructura acestuia;
b) prozelitismul religios;
c) promovarea unor doctrine sau idei cu caracter extremist, rasist sau xenofob;
d) defăimarea Institutului de către membrii comunității acestuia;
e) atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa altor membri ai comunității Institutului.

Competenta şi profesionalismul

Art. 7. (1) Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” se obligă să cultive un mediu propice pentru competenţă și competitivitate. Profesionalismul este o valoare etică centrală. Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”susţine dezvoltarea de programe instituţionale la standarde înalte, capabile să conducă la evoluţia cunoaşterii, la formarea specialiştilor de vârf şi creşterea prestigiului în cercetare in domeniul economic si al relaţiilor internaţionale comerciale.
(2) Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” se obligă să susţină şi să recompenseze excelenţa ştiinţifică, profesională, pedagogică, managerială şi administrativă, solidaritatea colegială şi loialitatea competiţională, recunoaşte şi recompensează profesionalismul cadrelor didactice şi cercetătorilor care sunt dăruiţi profesiei şi domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, asumându-şi totodată datoria morală de a contribui în mod esenţial la o cât mai bună pregătire a cursanţilor practicieni in domeniul economic si al relaţiilor internaţionale comerciale.
Art. 8. Fiecare membru al comunității Institutului își asumă, la nivelul său, răspunderea pentru calitatea procesului educaţional.
Art. 9. Orice cadru didactic al Institutului trebuie să stăpânească în detaliu disciplina pe care o predă, asigurându-se că întregul conţinut al cursului este actualizat, reprezentativ şi adecvat nivelului la care se situează disciplina în planul de învăţământ.
Art. 10. Dezacordurile de natură ştiinţifică între cadrele didactice din Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” nu trebuie să afecteze pregătirea şi rezultatele cursanţilor.
Art. 11. Orice cadru didactic al Institutului trebuie să acorde o atenţie deosebită pregătirii şi susţinerii cursurilor la orele prevăzute, elaborării, pregătirii sau asigurării materialului didactic necesar cursanţilor pentru curs, seminar sau laborator, ţinerii orelor de consultaţii prevăzute, urmăririi şi îndrumării activităţii de redactare de lucrări (proiecte, lucrări de licenţă sau disertaţie) de către cursanţi, notării şi comunicării rezultatelor în termenul prevăzut.
Art. 12. Sub aspect pedagogic, competenţa presupune alegerea celor mai adecvate modalităţi de tratare a fiecărei teme din cadrul programei, comunicarea obiectivelor cursului, alegerea unor modalităţi de examinare în concordanţă cu aceste obiective. Este, de asemenea, importantă adaptarea stilului de predare la nevoile şi nivelul cursului, precum și la specificul grupului de cursanţi din domeniul economic si al relaţiilor internaţionale comerciale.
Art. 13. Constituie încălcări ale principiului competenţei şi profesionalismului:
a) încredinţarea de cursuri, seminare sau lucrări de laborator spre a fi susţinute de către persoane care nu deţin nivelul de cunoştinţe adecvat;
b) consacrarea unei părţi importante din timpul alocat cursului sau seminarului unor discuţii fără legătură cu tematica acestuia;
c) interpretarea intenţionat eronată a rezultatelor unei cercetări în vederea fundamentării unei teorii pe care cel în cauză o susţine;
d) raportarea negativă la colegi şi la rezultatele lor în cadrul propriilor activităţi de predare;
e) obligarea cursanţilor de a-şi însuşi exclusiv punctul de vedere al cadrului didactic sau refuzul de a lua în discuţie, pe bază de argumente, alte puncte de vedere exprimate în aceeaşi chestiune;
f) abordarea de către cadrul didactic în cadrul unui curs fundamental doar a unei părţi din materie, respectiv doar a aspectelor care îl interesează personal;
g) alegerea unor modalităţi de examinare în dezacord cu obiectivele cursului;
h) încălcarea obligaţiilor prevăzute în Art. 8-12.

Integritatea

Art. 14 Integritatea membrilor comunității Institutului este esenţială pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii didactice şi de cercetare. Fiecare membru al comunității Institutului este dator a se preocupa de evitarea oricăror situaţii susceptibile să creeze îndoieli cu privire la integritatea sa, în primul rând a conflictelor de interese.
Art. 15. Există un conflict de interese atunci când interesele personale ale unui membru al comunității Institutului (cadru didactic sau de cercetare, cursant, membru al personalului administrativ) intră în conflict cu obligaţiile decurgând din statutul său ori sunt de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea necesară îndeplinirii acestor obligaţii.
Art. 16. În sfera relaţiilor cadru didactic - cursant constituie încălcări ale obligaţiei de integritate:
a) pretinderea sau acceptarea de favoruri de orice natură, inclusiv sexuală;
b) pretinderea sau acceptarea de cadouri sau alte foloase materiale;
c) împrumutul de bani între cadrul didactic şi cursanţi;
d) prestarea de către cadrul didactic a unor activităţi remunerate în favoarea cursantului, a soţului/soţiei acestuia ori a unei rude până la gradul III;
e) prestarea de către cursant a unor activităţi remunerate sau neremunerate în favoarea cadrului didactic, a soţului/soţiei acestuia ori a unei rude până la gradul III;
f) obţinerea de liberalităţi din partea cursantului sau a rudelor acestuia până la gradul III inclusiv.
Art. 17. Examinarea de către un cadru didactic a unei persoane care îi este soţ/soţie, rudă până la gradul al III-lea ori cu care cel ce decide are o relaţie de afecţiune sau o relaţie contractuală cu excepţia relaţiilor contractuale de cercetare economica este de natură să creeze o impresie de favoritism în rândul celorlalţi cursanţi. Pentru evitarea acestei situaţii se impune formularea de către cadrul didactic în cauză a unei declaraţii de abţinere:
a) atunci când există alte cadre didactice de aceeaşi specialitate, examinarea cursantului se face de către un alt cadru didactic, numit de către Consiliul de Administraţie sau Director, după caz;
b) în cazul în care nu este posibilă înlocuirea, se va numi un alt cadru didactic, având o specialitate cât mai apropiată, pentru a-l asista pe titularul disciplinei la examinarea cursantului respectiv.
Art. 18. Se interzice includerea în orice comisie de concurs sau de evaluare din cadrul Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” a unei persoane aflate în situaţia descrisă la Art. 17 cu unul dintre candidaţi. În măsura în care incompatibilitatea nu era cunoscută la momentul numirii comisiei, cadrul didactic în cauză are obligaţia de a se abţine şi a solicita înlocuirea sa din comisie.
Art. 19. Orice persoană se află în incompatibilitate cu calitatea de membru într-o comisie de evaluare, de contestație, de concurs sau de promovare având ca obiect evaluarea activității profesionale și/sau științifice a unui angajat al Institutului cu care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv.
Art. 20. În activitatea de cercetare ştiinţifică, integritatea presupune:
a) acceptarea şi menţionarea ca autori ai unei opere doar a persoanelor care au participat efectiv la elaborarea ei;
b) indicarea sursei din care a fost preluată o idee, o expresie, un rezultat al unei cercetări anterioare, indiferent dacă acestea au fost sau nu publicate. Această regulă priveşte şi elementele preluate din lucrări de orice natură ale cursanţilor şi utilizate ulterior de un cadru didactic în propriile cercetări;
c) recunoaşterea explicită a contribuţiei oricărei persoane care a participat în mod real la o activitate de cercetare. În situaţia în care contribuţia a constat doar într-o activitate de supervizare sau consiliere, nu este necesară o recunoaştere formală a contribuţiei. În aceste cazuri însă se recomandă includerea unei formule de mulţumire;
d) respectarea destinaţiei fondurilor alocate unui proiect de cercetare. Sursele de finanţare care au stat la baza unei cercetări vor fi menţionate în publicaţiile în care s-au materializat rezultatele cercetării;
e) respectarea normelor speciale de etică referitoare la cercetarea efectuată pe subiecţi umani sau prin experimente desfăşurate cu ajutorul animalelor şi a oricăror altor elemente ce ţin de etica cercetării;
f) activitatea de cercetare trebuie să se desfăşoare să se desfășoare în spiritul și cu respectarea eticii ecologice și biologice.
Art. 21. Constituie încălcări ale eticii în domeniul cercetării:
a) plagiatul;
b) omisiunea recunoaşterii, fie prin menţionare ca autor al unei opere, fie prin indicarea sursei, a contribuţiei unor terţi la elaborarea unei opere;
c) obligarea autorilor unei opere de a menţiona ca autori şi persoane care nu au participat la elaborarea acesteia;
d) menţionarea ca autori ai unei lucrări a unor persoane care nu au contribuit semnificativ la elaborarea acesteia;
e) orientarea activităţii de cercetare a cursanţilor în scopul obţinerii unui avantaj personal de către îndrumător;
f) confecţionarea de rezultate, înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
g) nerespectarea condiţiilor de confidenţialitate;
h) încălcarea regulilor prevăzute la articolele anterioare.
Art. 22. În activitatea administrativă, integritatea presupune:
a) desfăşurarea corectă a tuturor procedurilor de selecţie, alegere sau numire a personalului care îşi asumă responsabilităţi de ordin administrativ. Este interzisă primirea, acceptarea, cererea, darea sau oferirea de bani, bunuri sau orice alte foloase ori favoruri în schimbul sprijinirii ocupării unei poziţii administrative.
b) îndeplinirea cu bună credinţă şi în folosul Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” a oricărei responsabilităţi administrative.
Utilizarea unei poziţii administrative în scopul obţinerii de foloase personale de orice natură constituie o încălcare a obligaţiei de integritate.
c) în momentul transferului unei responsabilităţi administrative, fostul titular pune la dispoziţia noului titular toate instrumentele, informaţiile şi elementele, aduse la zi, necesare preluării de îndată a acestei responsabilităţi.
d) furnizarea de informaţii corecte către conducerea Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” şi către toate structurile îndreptăţite să le ceară.
e) atunci când, din orice motiv, o persoană nu mai poate să îşi îndeplinească în mod corespunzător atribuţiile administrative încredinţate, ea are obligaţia de a aduce acest lucru la cunoştinţa superiorilor.
Art. 23. În afara situaţiilor menţionate în articolele precedente, există un conflict de interese atunci când:
a) o persoană decide acordarea unui premiu sau a unei distincţii în favoarea unei persoane care îi este soţ/soţie, rudă până la gradul al III-lea ori o relaţie contractuală cu excepţia relaţiilor contractuale de cercetare academică;
b) este scos la concurs un post în perspectiva ocupării acestuia de către o persoană aflată în relaţia prevăzută la lit. a) cu directorul Institutului la care este arondat postul sau cu o persoană din cadrul acestuia ce poate influenţa decisiv rezultatul concursului;
c) o persoană din Institut angajează sau participă la angajarea contractuală a unităţii pe care o conduce în favoarea unei firme aparţinând în tot sau în parte unei persoane cu care se află într-o relaţie dintre cele menţionate la lit. a);
d) un cursant este angajat sau inclus într-un program de tip internship la o firmă sau altă organizație aparţinând cadrului didactic examinator sau unei persoane dintre cele arătate la lit. a), sau la care aceasta ocupă o funcție de conducere executivă.
Art. 24. În orice situaţie de conflict de interese persoana în cauză are obligaţia de a încunoştinţa, de preferinţă în scris, pe superiorul ierarhic cu privire la existenţa conflictului de interese şi a se abţine de la implicarea în luarea oricărei decizii în care ar avea sau ar putea crea aparenţa că are un interes personal.

Onestitatea intelectuală

Art. 25. Pe lângă integritate, cinste şi corectitudine, Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” promovează cu fermitate onestitatea intelectuală înţeleasă în sensul respectului pentru dreptul la proprietate intelectuală şi a drepturilor de autor, precum şi a respectului pentru evaluarea corectă a performanţelor cadrelor didactice, a cursanţilor şi tuturor celorlalţi angajaţi.
Art. 26. Respectul pentru proprietatea intelectuală şi respectarea drepturilor de autor reprezintă o obligaţie profesională. Încălcarea ei reprezintă o abatere etică gravă şi va fi sancţionată.
Art. 27. Constituie încălcări ale proprietăţii intelectuale şi a drepturilor de autor reproducerea completă sau parţială a unor pasaje de dimensiuni mai lungi sau mai restrânse, a unor contribuţii intelectuale, fără a se recurge la o atribuire adecvată a acestora prin specificarea unor elemente relevante precum cele referitoare la autor, operă sau alte elemente de identificare şi de atribuire etc. Plagierea prin eludarea atribuirii corespunzătoare reprezintă o abatere gravă de la etica Institutului.
Comisia de etică poate proceda la consultarea cu specialişti din ţară sau din străinătate din domeniul de specialitate sau din domeniile înrudite în care se încadrează lucrarea respectivă.
Art. 28. Din punct de vedere etic, proprietatea intelectuală şi drepturile de autor sunt încălcate, iar autorul acestor încălcări devine culpabil din punct de vedere moral atunci când recurge la:
a) copierea unor texte sau pasaje, indiferent de numărul şi dimensiunea lor, ale unor opere ce aparţin unor autori la care nu se face directă referinţă;
b) preluarea unor idei, argumente, date, rezultate fără a face referinţă la autorul de la care au fost preluate;
c) însuşirea creaţiilor intelectuale ale altor autori şi prezentarea lor drept rezultate proprii, fără menţionarea explicită a surselor acestor contribuţii, fără a preciza că paternitatea acelor contribuţii nu îi aparţine.
Art. 29. Chiar în situaţia în care un autor aduce o importantă contribuţie personală, originală, într-o anumită operă sau lucrare, dacă sunt incluse şi elemente plagiate, elemente ce nu respectă principiile atribuirii, autorul respectiv a încălcat regulile etice privind proprietatea intelectuală.
Art. 30. În cazul cursanţilor, constatarea unor atitudini frauduloase la examene, în realizarea de referate, lucrări sau proiecte va fi făcută de către cadrele didactice prezente la examen sau cadrele didactice şi cercetătorii responsabili cu coordonarea activităţii cursanţilor, care vor lua măsurile prevăzute în regulamentele interne ale Institutului.

Colegialitatea

Art. 31. Activitatea în comunitatea Institutului presupune colaborarea membrilor acesteia, în spirit de colegialitate şi respect reciproc. Colegialitatea implică:
a) curtoazie şi respect datorate fiecărui membru al comunității Institutului. Încălcarea acestei obligaţii de către o persoană nu conferă în nici un caz dreptul celui lezat de a adopta o conduită similară;
b) obligaţia de asistenţă între membrii comunității Institutului, materializată în suplinirea colegială, acordarea de sprijin în activitatea didactică şi administrativă, cooperarea cu bună credinţă în cadrul proiectelor ce implică participarea mai multor persoane; membrii comunității Institutului nu vor abuza de suplinirea colegială; aceasta nu se solicită în formă continuată, ci doar ocazional/ excepțional, în situații întemeiate în mod obiectiv;
c) respectarea mutuală a diferenţelor de ordin lingvistic, religios, social între membrii comunității Institutului;
d) înţelegere, respect şi sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;
e) obligaţia de confidenţialitate în privinţa datelor şi informaţiilor transmise de un membru al comunității Institutului unui alt membru, cu titlu privat. În privinţa situaţiei unui cursant obligaţia de confidenţialitate operează în limitele stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administratie, în condiţiile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.
Art. 32. Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:
a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunității Institutului, indiferent de poziţia ocupată de acesta în cadrul Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” (cursant, cadru didactic sau de cercetare, membru al conducerii Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”, membru al personalului administrativ);
b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de către conducerile Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”;
c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg, fără a tine cont de exigenţele presupuse de dezbaterea academică şi de principiile argumentării critice nuanţate;
d) formularea în faţa cursanţilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale a unui coleg;
e) formularea în faţa cursanţilor a unor comentarii cu privire la ţinuta morală sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg;
f) sfătuirea cursanţilor să nu urmeze un curs al unui coleg;
g) formularea repetată de plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui coleg;
h) utilizarea şi dezvăluirea în activitatea didactică sau de cercetare a informaţiilor transmise cu titlu confidenţial de un alt coleg (date personale, experienţe trăite etc.);
i) nerespectarea confidențialității privind situaţia şcolară, socială, medicală a oricărui cursant.
Art. 33. În privința examinării cursanţilor, colegialitatea presupune o informare prealabilă şi detaliată a acestora cu privire la obiectivele şi cerinţele cursului, la modalităţile şi perioadele de evaluare, conform statutului cursantului din Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”.

Loialitatea

Art. 34. Loialitatea faţă de Institut presupune obligaţia fiecărui membru al comunității acestuia de a acţiona în interesul Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”, de a susţine obiectivele, strategiile şi politicile acestuia, în scopul realizării misiunii şi creşterii competitivităţii lui.
Art. 35. Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”apreciază în mod deosebit ataşamentul şi fidelitatea celor care îşi construiesc cariera academică în serviciul ei, fără a descuraja participarea la viaţa publică sau implicarea în alte activităţi decât cele presupuse de calitatea de membru al comunităţii Institutului.
Art. 36. Constituie încălcări ale obligaţiei de loialitate:
a) desfăşurarea de acţiuni menite să ducă la pierderea unor drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale dobândite în mod legal de către Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”;
b) desfăşurarea, în alte instituţii, a unor activităţi didactice sau de cercetare care le concurează pe cele organizate de către Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”;
c) sfătuirea cursanţilor să abandoneze cursurile Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” în favoarea unei alte instituţii de profil;
d) angajarea în afara Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” a unor activităţi care afectează în mod semnificativ timpul consacrat obligaţiilor didactice şi de cercetare în Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” ale persoanei în cauză;
e) desfăşurarea de acţiuni menite să discrediteze Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” sau să afecteze imaginea şi prestigiul acestuia.

Dreptatea şi echitatea

Art. 37. Dreptatea şi echitatea sunt valori pe care Institutul Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” le promovează în rândul membrilor săi şi în raport cu aceştia prin respingerea fermă a oricăror forme de discriminare sau de exploatare, indiferent că acestea se practică în mod direct sau capătă forme subtile de manifestare.
Art. 38. Sunt încălcări ale obligaţiilor privind dreptatea şi echitatea: discriminarea sau tratarea inegală a membrilor comunității Institutului, bazată explicit ori implicit pe criterii extraprofesionale precum rasa, sexul, etnia, religia, apartenenţa la grupuri minoritare, convingerile politice, orientările şi preferinţele personale etc. Acestea sunt interzise deoarece aduc atingeri grave drepturilor privind egalitatea de şanse. Totodată, aceste criterii extraprofesionale nu pot fi folosite în comunitatea Institutului pentru a provoca discriminări inverse.

Responsabilitatea

Art. 39. (1) Răspunderea pentru respectarea dispoziţiilor prezentului Cod revine fiecărui membru al comunității Institutului.
(2) Statutul de membru al comunității Institutului impune fiecărui membru asumarea răspunderii pentru acţiunile sau omisiunile sale.
(3) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară în condiţiile Legii nr. l/2011, Codului Muncii şi reglementărilor interne ale Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”.

III. REGULI PROCEDURALE

Art. 40. Supravegherea aplicării dispoziţiilor prezentului cod este de competența Comisiei de etică a Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”.
Art. 41. Comisia de etică a Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” este o structură independentă în raport cu Directoratul Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”, ea funcţionează în baza prevederilor Hotărârilor Consiliului de Administraţie al Institutului şi se orientează după normele prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 42. Comisia de etică a Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” are următoarele atribuţii:
a) analizează şi soluţionează plângerile privind abaterile de la etica Institutului, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”;
b) elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii Institutului şi a eticii activităţilor de cercetare, pe care îl prezintă Preşedintelui Consiliul de Administraţie (CA) şi Colegiului Director al Ordinului Militar "Sfanta Maria" Crestin-Ortodox care constituie un document public;
c) contribuie la elaborarea şi modificarea Codului de etică şi deontologie al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”, care se supune Consiliului de Administraţie al Institutului pentru adoptare;
d) alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite conform Cartei Institutului.

IV. DISPOZIŢII FINALE

Art. 43. Prezentul Cod de etică se poate modifica cu acordul Consiliul de Administraţie al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon”. Odată cu aprobarea de către Consiliul de Administraţie a prezentului regulament se abrogă orice prevederi anterioare care sunt contrare prevederilor sale.
Prezentul Cod de etică a fost adoptat în şedinţa Consiliul de Administraţie al Institutului Balcanic de Terapii Complementare şi Prim Ajutor ,,Sfântul Pantelimon” din data de 27 iunie 2018, dată de la care intră în vigoare.